วาระงานผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เวลา 10:00 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 (27/11/2563 12:49)
เวลา 13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 (27/11/2563 19:18)
เวลา 14:30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงยุติธรรม และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมไมด้าดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (27/11/2563 19:17)
นายวิทยา สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นายวัลลภ นาคบัว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม
เวลา 10:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 (30/11/2563 09:20)
เวลา 14:30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงยุติธรรม และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมไมด้าดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (30/11/2563 09:20)
เวลา 15:30 น. ประชุมคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรมสินธรเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ (25/11/2563 09:41)
นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นายนิยม เติมศรีสุข
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เวลา 09:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ณ ห้องประชุม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (02/11/2563 16:18)
นายอภิชาต จารุศิริ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นางจิรภา สินธุนาวา
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -