วาระงานผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เวลา 09:30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 (21/09/2563 16:00)
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นายวิทยา สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นายวัลลภ นาคบัว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เวลา 09:30 น. ประชุมคณะกรรมการสภาทนายความ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สภาทนายความ (22/09/2563 14:49)
เวลา 13:30 น. ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด ฯ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สพ.) 416 ชึ้น 4 อาคารรัฐสภา (22/09/2563 14:51)
นายประสาร มหาลี้ตระกูล
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร
ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เวลา 08:30 น. ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 2/2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล (22/09/2563 11:12)
นายอภิชาต จารุศิริ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นางจิรภา สินธุนาวา
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -