วาระงานผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เวลา 08:30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ 13/2563 ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ อาคาร 3 ชั้น 2 สนง.ป.ป.ส. (10/07/2563 17:58)
เวลา 10:30 น. ประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 (10/07/2563 17:59)
เวลา 14:00 น. เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา (09/07/2563 12:16)
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นายวิทยา สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นายวัลลภ นาคบัว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เวลา 10:00 น. ประชุมคณะกรรมการ THAC ณห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 (10/07/2563 08:29)
เวลา 14:00 น. เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา (10/07/2563 15:43)
นายประสาร มหาลี้ตระกูล
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เวลา 13:00 น. ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ (02/07/2563 16:17)
นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นางจิรภา สินธุนาวา
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -