วาระงานผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เวลา 13:00 น. ประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
เวลา 15:30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม
เวลา 08:30 น. ปฎิบัติราชการ ณ กระทรวงยุติธรรม
นายวิทยา สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย
เวลา 13:30 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม คณะ2 ครั้งที่ 9/2562/ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนยุติธรรม ซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 22 / กย. 025025167
เวลา 13:56 น. การสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร / ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล / นร. คุณชำนาญ 022834691
พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เวลา 08:30 น. ร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562/ห้อง จูปิเตอร์ 4 - 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นายประสาร มหาลี้ตระกูล
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
เวลา 08:30 น. ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
นางจิรภา สินธุนาวา
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -