วาระงานผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เวลา 10:00 น. ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสหประชาชาติว่าก้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 (UN Crime congress) ณ ห้องประชุม 10 - 06 อาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (08/01/2564 17:01)
นายวิทยา สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นายวัลลภ นาคบัว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นายนิยม เติมศรีสุข
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เวลา 09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกี่ยรติฯ (08/12/2563 15:50)
เวลา 13:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ณ ห้องประชุม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (08/01/2564 08:02)
นายอภิชาต จารุศิริ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -

-
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ยังไม่พบวาระงานในวันนี้ -