วาระงานผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

เวลา 06:00 น. นางจิรภา สินธุนาวา (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> เดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชุมและร่วมสำรวจพื้นที่ชุมชนไล่โว่และสาละวะตามโครงการพัฒนาชุมชนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2562
เวลา 08:00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (ระหว่างวันที่ 19 - 23 ต.ค.62)
เวลา 08:30 น. นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร (ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> ปฏิบัติราชการ ณ กระทรวงยุติธรรม
เวลา 08:30 น. นายประสาร มหาลี้ตระกูล (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม) ~> ปฏิบัติราชการ ณ กระทรวงยุติธรรม
เวลา 08:30 น. นายวิทยา สุริยะวงค์ (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย) ~> ปฏิบัติราชการ ณ กระทรวงยุติธรรม
เวลา 09:00 น. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> ป. Conference อาคารบูรณาการ ปัตตานี
เวลา 14:00 น. นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร (ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> เข้าเฝ้าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพระกฐินฯ