วาระงานผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

เวลา 05:30 น. นายประสาร มหาลี้ตระกูล (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม) ~> เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง
เวลา 08:00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (ระหว่างวันที่ 19 - 23 ต.ค.62)
เวลา 08:00 น. นางจิรภา สินธุนาวา (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชุมและร่วมสำรวจพื้นที่ชุมชนไล่โว่และสาละวะตามโครงการพัฒนาชุมชนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2562
เวลา 08:30 น. นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร (ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> ศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 2 ณ สถาบันพระปกเกล้า (ห้องอบรม) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
เวลา 14:30 น. นายประสาร มหาลี้ตระกูล (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม) ~> เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวัน"วันปิยะมหาราช" พุทธศักราช 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์พระลานพระราชวังดุสิต