วาระงานผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

เวลา 10:00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 10 - 01 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่